စတုရန်းတစ်လက်မလျှင် ပေါင်ဖိအား ယူနစ်ပြောင်းစက်များ

ပွောငျး စတုရန်းတစ်လက်မလျှင် ပေါင်ဖိအား

စတုရန်းတစ်လက်မလျှင် ပေါင်ဖိအား
ဤအွန်လိုင်းတူးလ်ဖြင့် စတုရန်းတစ်လက်မလျှင် ပေါင်ဖိအား psi ကို အခြား ယူနစ်တိုင်းတာချက်တစ်ခုခုသို့ လွယ်ကူစွာ ပြောင်းပါ။

စတုရန်းတစ်လက်မလျှင် ပေါင်ဖိအား psi မှ ယူနစ်ပြောင်းစက် ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ? ဤတူးလ်ကို အသုံးပြုရာတွင် အလွန်လွယ်ကူသည်။ အခြား ယူနစ်တိုင်းတာချက်တစ်ခုခုသို့ ပြောင်းရန်အတွက် သင် ပြောင်းလိုသော (စတုရန်းတစ်လက်မလျှင် ပေါင်ဖိအား ထဲ၌ ပြထားသည်) ပမာဏများကို ရေးထည့်ရန်သာ လိုအပ်သည်။