ပိုင့်များ (ယူအက်စ်) ယူနစ်ပြောင်းစက်များ

ပွောငျး ပိုင့်များ (ယူအက်စ်)

ပိုင့်များ (ယူအက်စ်)
ဤအွန်လိုင်းတူးလ်ဖြင့် ပိုင့်များ (ယူအက်စ်) pt_us ကို အခြား ယူနစ်တိုင်းတာချက်တစ်ခုခုသို့ လွယ်ကူစွာ ပြောင်းပါ။

ပိုင့်များ (ယူအက်စ်) pt_us မှ ယူနစ်ပြောင်းစက် ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ? ဤတူးလ်ကို အသုံးပြုရာတွင် အလွန်လွယ်ကူသည်။ အခြား ယူနစ်တိုင်းတာချက်တစ်ခုခုသို့ ပြောင်းရန်အတွက် သင် ပြောင်းလိုသော (ပိုင့်များ (ယူအက်စ်) ထဲ၌ ပြထားသည်) ပမာဏများကို ရေးထည့်ရန်သာ လိုအပ်သည်။